W Twojej kolekcji nie ma żadnych produktów.

Search Advanced Close

Gwarancje

HAGS play equipment warranties

Pobierz nasze dokumenty gwarancji na urządzenia do zabawy

HAGS play equipment warranties

Pobierz nasze dokumenty gwarancji na urządzenia sportowe i fitness

Ograniczona gwarancja HAGS - produkty do zabawy i do parku

 • 25 lat - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w konstrukcyjnych elementach stalowych i elementach ze stali nierdzewnej (np. zjeżdżalniach).
 • 20 lat - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w komponentach z płyt HPL i panelach HDPE.
 • 15 lat - w przypadku awarii spowodowanych poważnym gniciem słupków konstrukcyjnych z przetworzonego drewna miękkiego lub przetworzonego drewna twardego, a także w przypadku awarii spowodowanych wadami produkcyjnymi w stali konstrukcyjnej do elementów konstrukcji zabawowych o wysokiej dynamice (np. Mobilus, Titan).
 • 10 lat - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w komponentach niekonstrukcyjnych z przetworzonego drewna miękkiego oraz we wszystkich ocynkowanych i niemalowanych częściach stalowych i metalowych; w przypadku awarii spowodowanych poważnym gniciem w serii Robinia.
 • 5 lat - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w sprężynach, malowanych częściach metalowych (przy znacznej korozji), konstrukcjach z tworzyw sztucznych i siatek.
 • 2 lata - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w częściach ruchomych, w tym częściach z gumy (np. siedziskach huśtawek, płytach gumowych), sklejki oraz ogólnie dla wszystkich innych produktów.
 • 1 rok - instalacja produktów w przypadku instalacji przez zatwierdzonego podwykonawcę HAGS

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania:

 • Do normalnego zużycia podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, takiego jak zmiany kosmetyczne wywołane korozją powierzchni, zadrapania, wgięcia, uszkodzenia, blaknięcie, utrata kolorów itd.
 • Jeżeli produkty są nadużywane, używane nieodpowiednio lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbywane, nadmiernie eksploatowane lub są dotknięte aktami wandalizmu.
 • Jeżeli produkt jest narażony na nieprzewidziane warunki środowiskowe, takie jak ekstremalne warunki pogodowe i klęski żywiołowe.
 • Jeżeli produkt jest wykorzystywany lub instalowany razem z produktami, które nie zostały zatwierdzone przez firmę HAGS Aneby AB.
 • Jeżeli nabywca nie wykonał i nie udokumentował kontroli i prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opublikowanych Instrukcjach kontroli i prac konserwacyjnych firmy HAGS (bezpłatne egzemplarze są dostępne na naszej stronie internetowej lub na żądanie). Wszystkie wymagane prace konserwacyjne należy wykonywać niezwłocznie i regularnie przez cały okres użytkowania produktu.
 • Jeżeli produkt jest zmontowany i/lub zainstalowany w sposób niezgodny z instrukcjami firmy HAGS.
 • W przypadku korozji, gdy produkt jest bezpośrednio wystawiony na działanie wody słonej. Jeżeli produkt jest zainstalowany w odległości 200 m od linii nabrzeża, okres gwarancji dla uszkodzeń spowodowanych przez korozję jest skracany o połowę.
 • Jeżeli nabywca nie zgłosi roszczenia gwarancyjnego w terminie lub w inny sposób nie dopełni procedury zgłaszania roszczeń wskazanej powyżej.
 • W przypadku niewielkich problemów związanych z drewnem, takich jak pęknięcia (które nie obniżają integralności strukturalnej lub bezpieczeństwa), przenikanie żywicy lub sęków. Dokładamy starań, aby wybrać najlepsze materiały, jednak drewno to materiał naturalny, który może okresowo podlegać rozszerzaniu i kurczeniu.
 • Jeżeli nabywca nie przestrzega notatek i instrukcji dla produktów wydawanych każdorazowo przez firmę HAGS i/lub jej autoryzowanych sprzedawców w związku z problemami dotyczącymi produktów i bezpieczeństwem.
 • Jeśli produkt lub usługa pochodzi od dostawcy zewnętrznego zastosowanie ma gwarancja „producenta oryginalnego sprzętu”

Warunki gwarancji i procedura zgłaszania roszczeń.

Nabywca ma obowiązek przesłać roszczenia gwarancyjne do firmy HAGS na adres: claim@hags.com lub pisemnie na adres: HAGS Aneby AB, Grännavägen 7, SE 578 33 Aneby, lub do autoryzowanego sprzedawcy firmy HAGS w ciągu trzech (3) miesięcy od momentu, w którym wada produktu została lub powinna zostać wykryta. Nabywca ma obowiązek przedstawić ważną oryginalną fakturę lub oryginalne świadectwo gwarancji, wraz ze zgłoszeniem roszczenia. Ponadto, na żądanie, klient ma obowiązek przedstawić firmie HAGS kopię dokumentów wskazujących na sposób przeprowadzenia procedur związanych z kontrolą i konserwacją. Wadliwe lub niezgodne części należy na żądanie odesłać do firmy HAGS.

Jeżeli jakiekolwiek produkty okażą się wadliwe lub niezgodne w ramach normalnego użytkowania i we wskazanych wyżej okresach gwarancji, firma HAGS - w rozsądnym czasie i wyłącznie według własnego uznania - naprawi lub zastąpi takie wadliwe lub niezgodne produkty poprzez bezpłatne dostarczenie naprawionych lub wymienionych produktów i części do lokalizacji. Ograniczone gwarancje firmy HAGS nie obejmują kosztów robocizny w zakresie usunięcia wadliwych lub niezgodnych części lub instalacji naprawionych lub wymienionych części.

Jeżeli dane kolory lub projekty/produkty zostały wycofane z produkcji, firma HAGS zapewni wybór dostępnych alternatywnych kolorów lub odpowiednich alternatywnych projektów/produktów w celu zastąpienia części i produktów objętych gwarancją.

Wszystkie okresy gwarancji zaczynają swój bieg z dniem wystawienia faktury przez firmę HAGS. Części naprawione i/lub wymienione podlegają gwarancji tylko przez pozostały okres pierwotnej ograniczonej gwarancji. Wszystkie gwarancje są należne wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktów od firmy HAGS lub jej autoryzowanego odsprzedawcy i nie podlegają przeniesieniu.

Niniejsze ograniczone gwarancje mają zastosowanie wyłącznie do produktów firmy HAGS, które są budowane i instalowane zgodnie z instrukcjami instalacji firmy HAGS oraz podlegają konserwacji i kontrolom zgodnie z instrukcjami konserwacyjnymi i operacyjnymi firmy HAGS.

Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające lub związane z niniejszą ograniczoną gwarancją będą rozstrzygane i rozpatrywane w drodze wiążącego arbitrażu przeprowadzanego w miejscu wskazanym przez firmę HAGS.

 

Ograniczona gwarancja firmy HAGS - produkty sportowe i do fitnessu

 • Wieczysta - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w stalowych komponentach konstrukcyjnych w Arenach wielofunkcyjnych (z wyłączeniem Arena Lite)
 • 20 lat - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w stalowych komponentach konstrukcyjnych dla produktów do fitnessu.
 • 10 lat - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w demontowanych częściach ruchomych dla produktów do fitnessu, takich jak trzonki i pokrętła, a także awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w stalowych komponentach konstrukcyjnych dla Areny Lite.
 • 5 lat - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi w częściach z tworzyw sztucznych, panelach oraz przy znacznej korozji malowanych części metalowych.
 • 1 rok - w przypadku awarii spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi dla części ruchomych, w tym części gumowych (np. łożysk i buforów), oraz ogólnie dla wszystkich innych produktów.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania:

 • Do normalnego zużycia podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, takiego jak zmiany kosmetyczne wywołane korozją powierzchni, zadrapania, wgięcia, uszkodzenia, blaknięcie, utrata kolorów itd.
 • Jeżeli produkty są nadużywane, używane nieodpowiednio lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbywane, nadmiernie eksploatowane lub są dotknięte aktami wandalizmu.
 • Jeżeli produkt jest narażony na nieprzewidziane warunki środowiskowe, takie jak ekstremalne warunki pogodowe i klęski żywiołowe.
 • Jeżeli produkt jest wykorzystywany lub instalowany razem z produktami, które nie zostały zatwierdzone przez firmę HAGS Aneby AB.
 • Jeżeli nabywca nie wykonał i nie udokumentował kontroli i prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opublikowanych Instrukcjach kontroli i prac konserwacyjnych firmy HAGS (bezpłatne egzemplarze są dostępne na naszej stronie internetowej lub na żądanie). Wszystkie wymagane prace konserwacyjne należy wykonywać niezwłocznie i regularnie przez cały okres użytkowania produktu.
 • Jeżeli produkt jest montowany i/lub instalowany w sposób sprzeczny z instrukcjami firmy HAGS.
 • W przypadku uszkodzeń na skutek korozji, gdy produkt jest bezpośrednio wystawiony na działanie słonej wody. W przypadku instalacji w odległości 500 m od linii brzegowej okres gwarancji jest o połowę skrócony w przypadku uszkodzeń spowodowanych korozją dla standardowego systemu wykończeniowego HAGS Duplex. W przypadku instalacji w odległości do 20 m od linii brzegowej okres gwarancji ulega skróceniu o połowę w przypadku uszkodzeń spowodowanych korozją dla opcjonalnego systemu wykończeniowego HAGS Triplex.
 • Jeżeli nabywca nie zgłosi roszczenia gwarancyjnego w terminie lub w inny sposób nie dopełni procedury zgłaszania roszczeń wskazanej powyżej.
 • Jeżeli nabywca nie przestrzega notatek i instrukcji dla produktów wydawanych każdorazowo przez firmę HAGS i/lub jej autoryzowanych sprzedawców w związku z problemami dotyczącymi produktów i bezpieczeństwem.
 • W przypadku drobnych problemów związanych z drewnem, takich jak pęknięcia (które nie zmniejszają integralności konstrukcyjnej ani bezpieczeństwa), penetracja żywicy lub sęków. Chociaż dokłada się wszelkich starań aby wybrać najlepsze materiały, drewno jest materiałem naturalnym, który sezonowo rozszerza się i kurczy z czasem.​

Warunki gwarancji i procedura zgłaszania roszczeń

Nabywca ma obowiązek przesłać roszczenia gwarancyjne do firmy HAGS na adres: claim@hags.com lub pisemnie na adres: HAGS Aneby AB, Grännavägen 7, SE 578 33 Aneby, lub do autoryzowanego sprzedawcy firmy HAGS w ciągu trzech (3) miesięcy od momentu, w którym wada produktu została lub powinna zostać wykryta. Nabywca ma obowiązek przedstawić ważną oryginalną fakturę lub oryginalne świadectwo gwarancji, wraz ze zgłoszeniem roszczenia. Ponadto, na żądanie, klient ma obowiązek przedstawić firmie HAGS kopię dokumentów wskazujących na sposób przeprowadzenia procedur związanych z kontrolą i konserwacją. Wadliwe lub niezgodne części należy na żądanie odesłać do firmy HAGS.

Jeżeli jakiekolwiek produkty okażą się wadliwe lub niezgodne w ramach normalnego użytkowania i we wskazanych wyżej okresach gwarancji, firma HAGS - w rozsądnym okresie czasu i wyłącznie według własnego uznania - naprawi lub zastąpi takie wadliwe lub niezgodne produkty poprzez bezpłatne dostarczenie naprawionych lub wymienionych produktów i części do lokalizacji. Ograniczone gwarancje firmy HAGS nie obejmują kosztów robocizny w zakresie usunięcia wadliwych lub niezgodnych części lub instalacji naprawionych lub wymienionych części.

Jeżeli dane kolory lub projekty/ produkty zostały wycofane z produkcji, firma HAGS zapewni wybór dostępnych alternatywnych kolorów lub odpowiednich alternatywnych projektów/ produktów w celu zastąpienia części i produktów objętych gwarancją.

Wszystkie okresy gwarancji zaczynają swój bieg z dniem wystawienia faktury przez firmę HAGS. Części naprawione i/lub wymienione podlegają gwarancji tylko przez pozostały okres pierwotnej ograniczonej gwarancji. Wszystkie gwarancje są należne wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktów od firmy HAGS lub jego autoryzowanego odsprzedawcy i nie podlegają przeniesieniu.

Niniejsze ograniczone gwarancje mają zastosowanie wyłącznie do produktów firmy HAGS, które są budowane i instalowane zgodnie z instrukcjami instalacji firmy HAGS oraz podlegają konserwacji i kontrolom zgodnie z instrukcjami konserwacyjnymi i operacyjnymi firmy HAGS.

Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające lub związane z niniejszą ograniczoną gwarancją będą rozstrzygane i rozpatrywane w drodze wiążącego arbitrażu przeprowadzanego w miejscu wskazanym przez firmę HAGS.